Навчально-науковий iнститут фармакологiї фармакологiї, гiгiєни та медичної біохімії

iменi М.П. Скакуна

До складу інституту фармакологiї, гiгiєни та медичної біохімії iменi М.П. Скакуна входять наступні кафедри:

Кафедра медичної біохімії

Кафедра фармакології з клінічною фармакологією

Кафедра загальної гігієни та екології

ННІ розташований в адміністративному корпусі університету.

Навчально-науковий iнститут фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї імені М.П. Скакуна як структурний підрозділ медичного факультету створений за ухвалою вченої ради Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського вiд 8 червня 2005 року № 14 та наказом ректора вiд 8 червня 2005 року № 201. Основна мета його створення – підготовка сучасних спеціалістів, які повинні достатньою мірою володіти медичними знаннями і навичками, а також проведення комплексних наукових досліджень.

В інституті функціонують Вчена рада, що є дорадчим органом директора інституту, який є головою вченої ради, та циклова методична комісія (ЦМК). Їх засідання проводяться згідно з затвердженими річними планами робіт. На підставі ухвал вченої ради директор інституту видає розпорядження, обов’язкові для виконання викладачами, співробітниками інституту і студентами. На ЦМК розглядаються актуальні питання навчальної та навчально-методичної роботи кафедр інституту.

Основними структурними підрозділами ННІ є три кафедри: медичної біохiмiї (завідувач – доктор мед. наук Підручна С.Р.), фармакології з клінічною фармакологією (завідувач кафедри – проф. Олещук О.М., завідувач курсу клiнiчної фармакології – проф. Шманько В.В.), загальної гiгiєни та екології (завідувач – проф. Кашуба М.О.). У ННІ навчальний процес забезпечують 49 викладачів, в тому числі 11 професорів, 1 доктор наук, 17 доцентів, 3 старших викладача, 15 асистентів. На кафедрах працює 24 англомовних викладача, в тому числі 7 мають міжнародні сертифікати рівня В2.

Директор інституту - проф. Посохова К.А.


Навчальні приміщення ННІ – це 25 навчальних кімнат, 4 лекційні аудиторії, зал для проведення відеоконференцій, 3 комп’ютерні класи, де студенти можуть оволодівати знаннями з предмету, використовуючи віртуальні навчальні та контролюючі комп’ютерні програми, відеофільми, навчальні відео лекції, створені викладачами кафедр ННІ, навчальні матеріали, представлені на WEB-порталі університету у системі Moodle. Кафедри оснащені: 8 інтерактивними дошками, 17 відео системами, 94 комп’ютерами. Це дозволяє організовувати навчальний процес на найсучаснішому рівні.

Комп’ютерні класи ННІ

На практичних заняттях на кафедрі медичної біохімії

У навчальному процесі широко використовуються інтерактивні методи навчання: семінари, дискусії, симуляційне навчання тощо. Для об’єктивного оцінювання знань студентів на єдиному тестовому іспиті до кожного практичного заняття створені тестові завдання двома мовами, які ввійшли у загальноуніверситетську базу завдань Центру незалежного тестування, також можуть бути ефективно використані для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. База тестових завдань на кафедрах ННІ постійно поповнюється, триває робота з оцінювання валідності та удосконалення тестів, вони урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями тощо. На сайтах кафедр у системі Moodle розміщені всі навчально-методичні матеріали з дисциплін, що викладаються на них, включаючи презентації лекцій та навчальні відеофільми, матеріали для підготовки до лекцій та практичних занять, методичні вказівки для студентів, алгоритми практичних навичок. Студенти мають до них вільний доступ через Інтранет-мережу цілодобово, що набуло особливої актуальності після запровадження у 2020 році карантинних заходів та on-line навчання.

З метою повноцінної підготовки студентів до ліцензійних іспитів «Крок» на кожному практичному занятті проводиться робота з банками тестових завдань (за консультативної допомоги викладачів кафедр), у кінці навчального року здійснюється читання консультативних лекцій.

На практичних заняттях на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією

На практичних заняттях на кафедрі загальної гігієни та екології

Викладачами ННІ за роки його існування написано 24 підручника з відповідних предметів та 16 навчальних посібників, які використовуються у ВН(Ф)МЗ України 1-4 рівнів акредитації.

Наукові дослідження на кафедрах ННІ здійснюються відповідно до законодавства України та пріоритетних тематичних напрямів наукової діяльності, зокрема, виконання грантових досліджень, кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт, дисертаційних досліджень; виконання договірних робіт. Співробітники ННІ беруть участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій; організовують роботу кафедральних осередків студентського наукового товариства.

У ННІ заплановані і виконуються:

- Науково-дослідні роботи, що фінансуються МОЗ України: 1. Ендотеліальна дисфункція, гіперкоагуляція та мікросудинний тромбоз при COVID-19: оцінка ризику, патогенез та діагностика (Керівник – д-р мед. наук, проф.

М.М. Корда). 2. Імуногенетика злоякісного росту: вплив експресії гена Вcl-2 на стан протипухлинного імунітету та за умов коригувального впливу наноматеріалів. (Керівник – старший дослідник Н.Є. Лісничук).

- Ініціативно-пошукова НДР «Фармакологічне дослідження кардіо- та гастропротекторного впливу біотехнологічних, рослинних та синтетичних лікарських засобів» (керівник – проф. О.М. Олещук).

Результати наукової роботи співробітників ННІ знайшли відображення у

28 монографіях, 64 методичних рекомендаціях та інформаційних листах, 103 патентах, понад 750 статтях у профільних наукових журналах, в тому числі 99 – у журналах, які входять до наукометричних баз Scopus та WEB of Science, понад 550 публікаціях у матеріалах симпозіумів, конгресів, з’їздів, конференцій. За роки існування ННІ на кафедрах підготовлено 10 докторів наук, 36 кандидатів наук. Організовано та проведено 33 з’їзди, навчальні та науково-практичні конференції. Постійно розглядаються питання наукової роботи студентів у кафедральних гуртках СНТ, результати якої щорічно оприлюднюються на Конгресі студентів та молодих вчених, у наукових виданнях.

В адмінкорпусі ТНМУ, на базі якого знаходиться ННІ, розташовані підрозділи міжкафедральної науково-дослідної лабораторії, конструкція та оснащення яких гарантують проведення сучасних досліджень високої якості відповідно до принципів GLP. Зокрема, активно працює лабораторія клітинних культур, яку оснащено автоклавом вертикального завантаження, потужними СО2 інкубаторами для вирощування культур клітин, інвертованим мікроскопом, ламінарним боксом ІІ А класу біологічної безпеки тощо, що дозволяє, зокрема, виконувати проекти з регенеративної медицини з використанням стовбурових мезенхімальних клітин. Лабораторія полімеразно-ланцюгової реакції оснащена сучасним ампліфікатором «Rotor Gene 6000», який працює в режимі Real-time PCR, що забезпечує одночасний процес ампліфікації і гібридизаційно-флуоресцентної детекції, автоматичну реєстрацію та інтерпретацію отриманих результатів. Для проведення необхідних електрофоретичних досліджень застосовують ампліфікатор ДНК ”Perkin Elmer-2400”, Invitrogen хроматографічне обладнання Waters тощо.

Викладачі кафедр є наставниками студентської молоді, як вітчизняних, так і іноземних студентів. Разом із студентами вони знайомляться з історичними пам’ятками й мальовничими місцями України, організовують відвідування музеїв, виставок, концертів, беруть активну участь в урочистостях, які відбуваються в університеті, тощо. Колектив ННІ не залишається осторонь при проведенні благочинних акцій, надає допомогу дітям у сиротинцях, дітям з вадами зору та ін. Регулярно здійснюється волонтерська допомога бійцям, які перебувають в АТО, та їх сім’ям. У періодичних виданнях, зокрема у газетах «Медична академія», «Університетська лікарня» часто друкуються статті просвітницького та навчально-методичного характеру, авторами яких є професорсько-викладацький склад ННІ.

На етнографічній виставці. Організатор – асист. кафедри загальної гігієни та екології О. М. Смачило (по центру) з ректором університету проф. М. М. Кордою та керівником відділу міжнародних зв’язків доц. Н. Є. Ліснічук (2018 рік)

Колектив кафедри загальної гігієни та екології разом із працівниками Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України бере участь в університетському конкурсі вишиванок (2018 рік)

На етнографічній виставці. Кафедра загальної гігієни та екології (2018 рік)


Творчий літературний вечір проф. М.О. Кашуби

(2019 рік)

Викладачі кафедри фармакології з клінічною фармакологією разом зі студентами на благодійному ярмарку (2018 р.)

Зустріч з ветеранами кафедри медичної біохімії (зліва направо:

Г.Г. Шершун, О.П. Баган, М.М. Корда, П.І.Трендовацький, І.В. Чубата,

Л.М. Рубіна) (2015 рік)

Доц. кафедри фармакології з клінічною фармакологією О.О. Шевчук разом із студентами на екскурсії у м. Скалаті (2018 рік)

Колектив інституту продовжуватиме подальшу модернізацію освітнього процесу на засадах наукової та інноваційної діяльності, використання високотехнологічних методів інформатизації та комп’ютерних технологій; підвищуватиме рівень наукових досліджень до вищих світових стандартів, їх планування і здійснення відповідно до вимог сучасності та запитів майбутнього; сприятиме гармонійному розвитку професійних, моральних та фізичних якостей майбутніх фахівців у галузі медицини та фармації.

Посади директора інституту у різні роки обіймали:

2005-2008 рр. – проф. Гонський Я.І., 2008-2012 рр. – доцент Пашко К.О., 2013-2014 рр. – проф. Олещук О.М.

проф. Гонський Я.І.

доцент Пашко К.О.

проф. Олещук О.М.